6000 Kabinetter

Persondatapolitik for personer hos vore Kunder og Leverandører og lign. dvs alle vore samarbejdspartnere.

Som følge af vores samarbejde behandler vi personoplysninger om dig.
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

John Bjerrum Nielsen A/S, Industrivej 5, 6740 Bramming, Danmark, CVR NR. 13 70 35 82

Formål og brug af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun almindelige personoplysninger om dig såsom virksomhedens navn, adresse, CVR.nr., virksomhedens drift, ejerforhold, kontonummer m.v. vi behandler. Endvidere behandler vi navn, tlf.nr., e-mailadresse og eventuelt andre almindelige kontaktoplysninger på kontaktpersoner i virksomheden.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

a) For at kunne opfyldte kontrakter, samarbejdsaftaler mv.
b) For at kunne overholde gældende lovgivning.

Behandlingen foretages med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet John Bjerrum Nielsen A/S har en legitim interesse i at kunne udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til gældende aftaler. Dit navn og dine kontaktoplysninger opbevares i vores fortegnelse over kontaktpersoner i det tidsrum, vores aftaler løber, eller i en længere periode, hvis vi i øvrigt har behov for oplysningerne for at overholde gældende lovgivning. Hvis din ansættelse hos vores samarbejdspartner ophører, eller du i øvrigt ophører med at være kontaktperson, fjerner vi dine oplysninger fra vores fortegnelse over kontaktpersoner.

Dine oplysninger (f.eks. dit navn) kan i forbindelse med vores relation til Samarbejdspartneren forekomme i aftaler, korrespondance eller anden dokumentation, som vi er nødt til at opbevare af kommercielle, forretningsmæssige eller juridiske grunde. Oplysningerne opbevares med en interesseafvejning som retsgrundlag, idet vi som selskab har en legitim interesse i at opbevare oplysninger og dokumentation, som har kommerciel, forretningsmæssig eller juridisk betydning for Selskabets virksomhed.

Vi kan også opbevare dine personoplysninger i længere tid, hvis det er nødvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse, som ifølge gældende lov kræver behandling, eller for at vi kan fastslå et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare sig mod et retskrav.

Opbevaring af personoplysninger

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk, herunder vil nogle data blive opbevaret i vores CRM-system, som behandles af ekstern databehandler.
Der er indgået databehandleraftale med databehandleren.

Ved ophør af kunde- eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes.
John Bjerrum Nielsen A/S opbevarer oplysninger om købshistorik og eventuel korrespondance og dokumentation om de produkter, som er købt. I sådan dokumentation kan kontaktpersonens navn og andre oplysninger om kontaktpersonen forekomme. Vi opbevarer denne dokumentation så længe og i det omfang, det er nødvendigt, for at kunne håndtere eventuelle reklamationer, garantikrav og krav i henhold til produktansvarsloven, dette i forhold til kunder, men også John Bjerrum Nielsens indkøb hos leverandører. Oplysningerne opbevares til disse formål på grundlag af en interesseafvejning.
Som reglerne er nu, skal oplysninger af regnskabsmæssig karakter (f.eks. fakturaer) gemmes i mindst 5 år efter samarbejdsforholdets ophør. Hvis der verserer klage-eller erstatningssager, skal oplysningerne gemmes til sagen er afsluttet.

Dine rettigheder

Du har visse lovbestemte rettigheder, du kan gøre gældende over for John Bjerrum Nielsen A/S. Herunder følger et resumé af disse rettigheder. Du finder komplette oplysninger om dine rettigheder i Persondataforordningen, kapitel 3-5.

a. Ret til adgang/registerindsigt. Du har ret til at få at vide, om vi behandler personoplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du ret til at blive underrettet om bl.a., hvilke personoplysninger der behandles, formålene med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

b. Rettelse af urigtige oplysninger. Du har ret til at forlange, at Selskabet berigtiger urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig.

c. Sletning af visse oplysninger. Du har ret til at forlange, at vi sletter dine personoplysninger under visse forudsætninger, f.eks. at personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, vi indsamlede dem til.

d. Ret til at gøre indsigelse mod John Bjerrum Nielsens behandling af personoplysninger. Du har under visse forudsætninger ret til at gøre indsigelse mod vi behandling af dine personoplysninger.

e. Ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har i nogle tilfælde ret til at forlange en begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du f.eks. har bestridt, at dine personoplysninger er korrekte, kan du forlange en begrænsning af behandlingen, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.

f. Klager. Hvis du vil klage over John Bjerrum Nielsens behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en sådan klage til Datatilsynet.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til John Bjerrum Nielsen A/S på mail kj@bjerrum-nielsen.dk

Videregivelse af dine oplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtede hertil.
Vi vil kunne overføre dine personoplysninger til kurér- og transportvirksomheder, website udviklere/hosting-virksomheder og systemleverandører. Disse modtagere har kun ret til at behandle dine personoplysninger på selskabets vegne i forbindelse med, at de udfører en tjeneste for selskabet.

Hvis hele eller dele af Selskabet sælges, kan Selskabet overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.
Dine personoplysninger behandles kun indenfor EU/EØS.

 

Denne persondatapolitik er sidst opdateret 16. maj 2018